บริการรถบรรทุกรับจ้าง 084-919-4190

 

หน้าแรก     Article ข้อควรรู้

 

 

บริการรถบรรทุก 4-6 ล้อใหญ่ ยาว 5 เมตร - 6 เมตร กว้างภายใน 2.10-2.30 เมตร ดอกสูง2.10-2.30 เมตร มีผ้าใบคลุมกันแดด คลุมกันฝนมิดชิด บริการขนย้ายสิ่งของต่างๆ ย้ายบ้าน อาคารสำนักงาน ออฟฟิต คอนโด อุปกรณ์งานก่อสร้าง งานออกบูธแสดงสินค้า สิ่งของต่างๆในโรงงาน ฯลฯ บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังงหวัด ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้ บริการดีมีน้ำใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมคนงานยกของตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามราคาก่อนได้ ติดต่อคุณเอก โทร 084-919-4190 ทุกวันทุกเวลา ไม่มีวันหยุด ตลอด24ชม 


 

 

ขอถามผู้รู้ ว่ารถกระบะบรรทุกรับจ้าง ผิดประเภทหรือไม่

 

คำถาม :

ทุกวันนี้มีรถกระบะบรรทุกตู้ทึบ ขนส่งสินค้าทั่วไป วิ่งรับจ้าง ทั่วประเทศไทย(ทั้งในรูปบริษัท,และบุคคล) รถกระบะรับจ้างดังกล่าว ถือว่าผิดประเภทหรือไม่ ยกเว้นกรณีสินค้าไวไฟ,สารเคมี,น้ำมันที่ต้องยื่นขออนุญาต) เพราะ ในใบสั่งระบุ "ใช้รถผิดประเภท (รับจ้าง)"

 

คำตอบ :

รถกระบะที่เรานำมาวิ่งขนส่งกันทั่ว ๆ ไป เราจดทะเบียนบรรทุกส่วนบุคคลครับ และในพรบ.ขนส่งฯ ก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งมาตราใด เปิดช่องให้สามารถขออนุญาตนำรถกระบะ มาจดทะเบียนบรรทุกสาธารณะได้..ผลที่ตามมาก็คือ..ตำรวจ.. อิ่มครับ เพราะข้อหาที่เป็นมาตรฐานคือ นำรถมาใช้ไม่ตรงกับที่ขออนุญาตจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานนั้นเอง ผมมาวิเคราะห์ให้รับรู้เลยว่า สาระสำคัญของการแยกประเภทของการขอจดทะเบียนคืออะไร ..ก็คือ เพื่อให้รัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น...เราผู้ประกอบการยินดีเสียภาษีเพิ่มขึ้น (เพราะดีกว่าเสียเงินให้ ตำรวจ..บางท่าน) แต่ ว่านายทะเบียนก็ไม่สามารถอนุญาตให้จดทะเบียนบรรทุกสาธารณะได้ เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้นั่นเอง


พระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้


“รถ” หมายความว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง


“รถยนต์” หมายความว่า รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล


“รถยนต์สาธารณะ” หมายความว่า
(๑) รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคนที่ใช้รับจ้างระหว่าง จังหวัด โดยรับส่งคนโดยสารได้เฉพาะที่นายทะเบียนกำหนด
(๒) รถยนต์รับจ้าง ซึ่งได้แก่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน หรือรถยนต์สาธารณะอื่นนอกจากรถยนต์โดยสารประจำทาง


“รถยนต์บริการ” หมายความว่า รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์บริการธุรกิจ ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสารระหว่างท่าอากาศยาน ท่าเรือเดินทะเล สถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทำการของผู้โดยสาร หรือที่ทำการของผู้บริการธุรกิจนั้น
(๒) รถยนต์บริการทัศนาจร ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้รับส่งคนโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
(๓) รถยนต์บริการให้เช่า ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่จัดไว้ให้เช่าซึ่งมิใช่เป็นการเช่าเพื่อนำไปรับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสิ่งของ


“รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า
(๑) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
(๒) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม ซึ่งมิได้ใช้ประกอบการขนส่งเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีการจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถหรือเปลี่ยนการใช้รถผิดไปจากที่ จดทะเบียนไว้ในระหว่างปี ถ้าเป็นเหตุให้เสียภาษีลดลง เจ้าของรถไม่มีสิทธิได้รับคืนภาษีส่วนที่เสียเกิน แต่ถ้าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น เจ้าของรถต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นให้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อจะต้องขอจดทะเบียน